زیر گروه خدمات رتبه بندی ، مجوز ، ترجمه - اطلس نما